biuro@unimet-stal.pl  509-995-830 12-284-97-16
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

Regulamin Platformy

§1
Informacje wstępne

 1. Właścicielem portalu do składania zamówień (dalej zwanego Platformą B2B) jest firma Firma Handlowo Usługowa Unimet Rafał Styczeń 32-709 Drwinia 60 NIP 945-11-87-181 (dalej zwana Operatorem).
 2. Platforma B2B służy do sprzedaży produktów będących w ofercie Operatora oraz do wspomagania sprzedaży. Platforma działa pod adresem www.sklep.unimet-stal.pl, przy czym Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu. Operator powiadomi w takim przypadku Klientów o zmianie adresu platformy B2B.

§2
Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przez Platformę B2B mogą składać wyłącznie Klienci Operatora – przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego, posiadający dostęp do platformy w formie loginu (adresu e-mail Klienta) i hasła.
 2. Zamówienia składane za pośrednictwem Platformy B2B przyjmowane są 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu.
 3. Klient, składając zamówienie, składa wiążącą ofertę do Operatora, które Operator niezwłocznie przyjmie do realizacji.
 4. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez wysłanie na adres e-mail Klienta, będący jego loginem do platformy, systemowej informacji w formie e-mail, o przyjęciu zamówienia. Wysłany e-mail zawiera listę zamówionych towarów.
 5. Zawarcie umowy powoduje powstanie zobowiązań – po stronie Operatora do dostarczenia do Klienta zamówionego towaru, a po stronie Klienta zapłaty za towar zgodnie z formą płatności wskazaną na dokumencie sprzedaży.
 6. Domówienia do złożonych zamówień traktowane będą jako osobne zamówienia.
 7. Treści opublikowane w Platformie B2B nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Tym samym złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę, która do zawarcia umowy wymaga akceptacji Operatora.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Operatora, może on odstąpić od umowy sprzedaży. W tym przypadku Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Operatora.
 9. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie odmowy przyjęcia towaru, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy towaru, zgodnie z obowiązującymi stawkami u Operatora.
 10. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. Wyboru zamawianych towarów lub usług;
  2. Wyboru sposobu dostawy spośród opcji dostępnych na stronach platformy;
  3. Wyboru sposobu płatności spośród opcji dostępnych na stronach platformy.
 11. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Operatora lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, Operator zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail Klienta będący jego loginem do Platformy B2B.
 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie Operatora lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji możliwe są dwie opcje realizacji zamówienia:
 13. Częściowa realizacja zamówienia – na towary dostępne w magazynie Operatora;
 14. Anulowanie całości zamówienia.
 15. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu jego wysyłki. Wszelkie zmiany możliwe są przez kontakt na adres biuro@unimet-stal.pl lub telefonicznie – numer 509-995-830.
 16. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania. Zamówienia złożone po godz. 12.00 danego dnia, w święta, dni wolne od pracy oraz inne dni, w których siedziba Operatora jest nieczynna, są realizowane według kolejności złożenia zamówienia od pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
 17. Klient może zostać pozbawiony przez Operatora prawa do korzystania z Platformy B2B w każdym czasie, w szczególności z powodu zalegania Klienta z płatnościami wobec Operatora. W przypadku opóźnienia w płatności, dostawa produktów może zostać wstrzymana do czasu ich uregulowania w całości.

§3
Ceny i faktury

 1. Wszystkie ceny podane w Platformie B2B podawane są złotych polskich w formie cen netto oraz zawierających podatek VAT (ceny brutto).
 2. Ceny na platformie dostępne są jedynie dla zarejestrowanych użytkowników Platformy B2B.
 3. Ceny podane przy produkcie są cenami cennikowymi do celów dystrybucyjnych. Indywidualne warunki cenowe, po jakich Klient może dokonać zakupu towaru na Platformie prezentowane są w podsumowaniu zamówienia, przed jego złożeniem, w tzw. koszyku, wyrażonymi w jednostce podstawowej sprzedaży przez Operatora.
 4. W przypadku braku odmiennych ustaleń dokonanych pomiędzy Operatorem a Klientem w formie pisemnej lub przez wymianę e-maili, ceny netto zawarte w dokumencie sprzedaży są cenami, które widnieją na Platformie B2B w dniu złożenia zamówienia, w podsumowaniu zamówienia.
 5. Ceny podane przy produkcie nie uwzględniają kosztu transportu zamówionego towaru do Klienta. Informacje na temat kosztu transportu opisano w dalszej części regulaminu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie regulaminami.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów możliwych do zamówienia poprzez Platformę B2B, zmiany lub wycofania oferowanych produktów oraz dodawania nowych produktów.
 8. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument potwierdzający sprzedaż towarów przez Operatora.

§4
Płatności

Platforma B2B pozwala wybrać Klientowi jedną z form płatności za zamówiony towar:

 1. Przelew tradycyjny – przelew na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego Operatora, po którym nastąpi realizacja zamówienia,
 2. Kredyt kupiecki – Operator przewiduje możliwość uzyskania kredytu kupieckiego pozwalającego na zapłatę za zakupione towary w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Zamówienie jest realizowane natychmiast po jego złożeniu, a płatność powinna zostać uregulowana przez Klienta w umówionym terminie.

§5
Dostawa

 1. Dostawa zamówień złożonych przez Platformę B2B odbywa się przesyłkami kurierskimi lub dostarczana do paczkomatów.

§6
Przesyłka kurierska DPD

 1. Manipulacyjna opłata transportowa wynosi 13,81 zł netto za każde rozpoczęte 30 kilogramów przesyłki kurierskiej dostarczanej przez firmę DPD.
 2. Zamówienia złożone do godziny 12.00 są zazwyczaj dostarczane następnego dnia roboczego.
 3. Operator nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie przesyłek kurierskich powstałe z winy firmy DPD oraz wskutek zadziałania siły wyższej.
 4. Dostawa towaru realizowana jest na adres odbiorcy wskazany przez Klienta jako adres dostawy. Zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przez zmianę danych w formularzu zamówienia.
 1.  

§7
Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

 1. Warunki rozpatrzenia reklamacji ilościowej
  1. Wszelkie towary wysyłane przez Operatora za pośrednictwem firmy logistycznej i transportowane z wykorzystaniem firm kurierskich pakowane są w kartony oznaczone logotypem Operatora i zaklejone taśmą zabezpieczającą. List przewozowy, dołączany do każdej przesyłki, zawiera informację o jej wadze brutto.
  2. Klient odbierający towar zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie towaru jest nienaruszone, a w szczególności, czy taśma zabezpieczająca nie jest uszkodzona lub uzupełniona innym rodzajem taśmy.
  3. Klient odbierający towar powinien sprawdzić, czy waga otrzymanej przesyłki jest zgodna z wagą podaną na liście przewozowym oraz czy ilość dostarczanych kartonów jest zgodna z listem przewozowym.
  4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu przesyłki, należy w obecności kuriera spisać protokół rozbieżności, co pozwala na dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej.
  5. Jeśli w przesyłce odebranej od kuriera w stanie nienaruszonym, stwierdzono brak towaru w stosunku do otrzymanej wcześniej elektronicznie faktury, należy pisemnie zgłosić do Operatora reklamację ilościową w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży wysyłając zgłoszenie na adres mailowy biuro@unimet-stal.pl.
  6. Do rozpatrzenia reklamacji ilościowej niezbędne są następujące informacje:
   1. Nazwa i adres firmy zgłaszającej reklamację
   2. Data reklamacji
   3. Osoby stwierdzające brak towaru
   4. Numer dokumentu dołączonego od dostawcy (WZ, faktura)
   5. Lista rozbieżności
   6. Informacja o wadze i stanie przesyłki.
 2. Tryb rozpatrzenia reklamacji ilościowej
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu wiadomości e-mail.
 4. Operator niezwłocznie poinformuje odbiorcę mailowo o decyzji i sposobie załatwienia reklamacji.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Operator wyśle niezwłocznie na swój koszt braki towarowe.
 6. Operator honoruje reklamacje jakościowe, które rozpatrywane będą w trybie indywidualnym.
 7. Tryb rozpatrzenia reklamacji jakościowej

§8
Przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności platformy B2B

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: unimet-stal.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Firma Handlowo Usługowa Unimet Rafał Styczeń 32-709 Drwinia 60

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@unimet-stal.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Obsługa zapytań przez maila,

Realizacja zamówionych usług,

Prezentacja oferty lub informacji.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone danych w mailu, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hekko.pl oraz mercatum.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

ich sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia przetwarzania,

oraz przenoszenia danych.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

 

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

 

§9
Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą UNIMET.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Operator nie ponosi wobec Klienta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania z Platformy B2B, a w szczególności za przerwy powstałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych okoliczności.
 4. Oferta Operatora obowiązuje wyłącznie w przypadku zamówienia dokonywanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dostawy do miejsca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakichkolwiek tajemnic handlowych Operatora (tajemnica przedsiębiorstwa), którą objęte są w szczególności wszelkie nieujawnione publicznie informacje i dane bez względu na ich formę uzyskane przez Klienta od Operatora; dotyczy to w szczególności: hasła, loginu, cen produktów oraz wszelkich danych dotyczących zasad działania oraz dostępu do Platformy B2B.
 6. Regulamin obowiązuje Klientów będących Płatnikami (tj. kontrahentów, na których zarejestrowana jest firma) oraz wszystkich ich Odbiorców (tj. jednostki zrzeszone przez Płatnika w sieć zakupową, odbierające zamówiony towar) korzystających z Platformy B2B.
 7. Kontakt z Operatorem w sprawach związanych z Platformą B2B jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@unimet-stal.pl.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r
 9. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z umów zawartych na podstawie Regulaminu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Klauzula Informacyjna RODO Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Nabywcę celem wystawienia nijniejszej faktury jest F.H.U. Unimet Rafał Styczeń, Drwinia 60, 32-709 Drwinia, 509-995-830, e-mail: biuro@unimet-stal.pl. W celu otrzymania faktury Nabywca - osoba fizyczna podaje imię, nazwisko i adres, jako dane konieczne do jej zgodnego z przepisami wystawienia oraz NIP w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Podanie innych danych do kontaktu w związku z umową sprzedaży (np. numer telefonu, e-mail) dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może ułatwić należyte jej wykonanie i tylko w takim celu bez dodatkowych zgód Nabywcy dane te będą wykorzystywane. Udostępnione dane zgodnie z RODO będą przetwarzane (przechowywane) przez Administratora przez okres trwania umowy sprzedaży w celu należytego wykonania przedmiotu umowy w okresie jej trwania (podstawa Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciężącego na Administratorze po zakończeniu umowy (podstawa: Art. 6 ust. 1. lit. c RODO), w tym obowiązków rachunkowych i podatkowych - przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami i w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Unimetu (podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich, jak rozpatrywanie reklamacji, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, a także - do czasu wniesienia sprzeciwu przez Nabywcę, w celu prowadzenia przez Unimet marketingu bezpośredniego, w tym promocji i sprzedaży osobistej. Dane osobowe udostępnione przez Nabywcę celem wystawienia niniejszej faktury będą wykorzystywane przez Unimet do czasu realizacji przedstawionych wyżej celów i nie będą podlegały profilowaniu. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo do wglądu i sprostowania ich treści, prawo do usunięcia, sprzeciwu lub ograniczeniu ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w ich przetwarzaniu. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom realizującym Dla Administraora usługi księgowe, dostawę towaru, serwis, usługi teleinformatyczne i wsparcia informatycznego - jedynie w zakresie i na czas niezbędny do wypełnienia określonych wyżej celów ich przetwarzania, a także instytucjom, upoważnionym z mocy prawa.   

Powrót